SMT Minh Hà

Số Điện Thoại: 0982489371

Email: minhha.smt@gmail.com

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Phú Hưng- xã Trưng Trắc – huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên