Hướng dẫn xuất file gerber từ Altium Designer

1. Đặt tọa độ 0 cho mạch:

2. Xuất Gerber: File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files

Lựa chọn như trong ảnh

OK là xong.

4. Bạn copy toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for …] (bao gồm cả file .txt – file khoan) gởi cho nhà sản xuất PCB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *