Văn Hóa MHG – 5 Giá Trị Cốt Lõi của MinhHa Group

  1. Tận tâm với khách hàng

2. Luôn làm đúng cam kết và nhận trách nhiệm

3. Tư duy làm chủ

4. Không ngừng học hỏi và tự hoàn thiện

5. Mọi vấn đề chỉ là thử thách để vượt qua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *